Huisregels

 • De minimum leeftijd verschilt per evenement en staat aangegeven op de site bij het evenement.
 • Legitimatie verplicht. Geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs.(geen kopie!)
 • Entreegeld betalen bij de kassa.
 • Passende kleding is verplicht. Kleding als voetbalshirts, hoofddeksels, trainingspakken en kleding met groepskenmerkende teksten zijn niet toegestaan.
 • Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast en/of agressiviteit met zich meebrengen.
 • Geen toegang aan personen in bezit en/of onder invloed van drugs. Binnen A9Studios is drugsgebruik ten strengste verboden.
 • Geen toegang aan personen in het bezit van wapens. De politie wordt in dat geval ingeschakeld.
 • Geen toegang aan personen in kennelijke staat van dronkenschap.
 • Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast aan de omgeving veroorzaken.
 • Geen toegang aan groepen bestaande uit meer dan 8 personen, dan wel personen waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij binnen A9Studios een groep van meer dan 8 personen zullen vormen. (Grote groepen die gezamenlijk met een bus komen, kunnen van tevoren contact opnemen met de organisatie van A9Studios)
 • Verboden goederen te verhandelen in of rondom A9Studios, hetgeen bij de wet niet toegestaan is.
 • Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kan men aan kleding/tassen worden gefouilleerd/gedetecteerd. Indien hieraan geen medewerking door de bezoeker wordt verleend, kan de toegang tot A9Studios worden ontzegd.
 • Voorwerpen die als wapen gebruikt zouden kunnen worden, worden in beslag genomen. De beslissing van de gastheer hieromtrent is bindend.
 • Wanneer iemand ongewenste intimiteiten/hinderlijk en of aanstootgevend gedrag vertoont kan hij of zij verwijderd worden.
 • Het onrechtmatig verblijven op het A9Studios-terrein na sluitingstijd wordt bestraft met onmiddellijke ontzegging tot A9Studios. Personen aan wie de toegang is geweigerd of die uit het etablissement zijn 
 • verwijderd dienen het terrein onmiddellijk te verlaten.
 • Het is niet toegestaan drank en etenswaren mee naar binnen te nemen. Ook mogen er geen van huis meegenomen consumpties (drank) genuttigd worden op het terrein van A9Studios.
 • Consumpties alleen binnen het bedrijf gebruiken. Het is verboden glaswerk of consumpties mee naar buiten te nemen.
 • Bij onenigheid of ruzie is men verplicht één van de gastheren in te schakelen.
 • Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn verboden.
 • Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.
 • Samenscholing is verboden. Vermoedt een gastheer samenscholing, dan kan de vermoedelijke deelnemers onmiddellijk de toegang worden ontzegd.
 • Jassen e.d. verplicht afgeven bij de garderobe. Zonder bewijs worden geen jassen teruggegeven. De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor goederen die achtergelaten worden in jassen en tassen e.d.
 • Het is verboden om in A9Studios geluids- of beeldopnames te maken voor commerciële doeleinden zonder toestemming van de directie.
 • A9Studios kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers.
 • Overtreding van het A9Studios huisreglement kan leiden tot verwijdering.
 • In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de directie van A9Studios over mogelijk te nemen maatregelen.
 • Camera’s waken over uw en onze veiligheid.
 • Bij constatering van wangedrag of openbare geweldpleging wordt de politie gewaarschuwd.
 • Uitzonderingen op het A9Studios huisreglement kunnen uitsluitend plaatsvinden in overleg met de directie.
 • Wij schenken geen alcoholische dranken onder de 18 jaar. Bij enige vorm van fraude i.v.m. drank onder de 18 jaar wordt direct de toegang van de betrokkenen ontzegt.
 • A9Studios is rookvrij, roken is alleen toegestaan in de daarvoor aangewezen rookruimte.
 • Elke toezichthouder, bijzondere opsporingsambtenaar of overheidsfunctionaris dient zich bij binnentreden direct te legitimeren. Art 5:12 algemene wet bestuursrecht.

Heb je een probleem? Meld het bij onze gastheren (Portiers)
Preventie voorkomt geweld.

A9Studios
© 2016 A9Studios - Westerwerf 1 Uitgeest | huisregels | vacatures | colofon